Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zwambagt B.V. h.o.d.n. Van Zwambagt Bedrijfsadvies

 

Artikel 1.

Algemeen

1. Zwambagt B.V. is statutair gevestigd te Wijchen.

2. In algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. Opdrachtnemer: Zwambagt B.V. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Zwambagt B.V.

3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder van opdrachtnemer en van al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn.

 

Artikel 2.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

 

Artikel 3.

Totstandkoming, duur en opzegging van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard of wanneer de opdrachtnemer is aangevangen met de opdracht. 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd voor de duur van een bepaald project is aangegaan. 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

 

Artikel 4.

Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke pers(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

2. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met opdrachtgever, en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 5.

Informatie

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, ter beschikking te stellen resp. haar medewerking te verlenen zodat opdrachtnemer de volgens haar noodzakelijke informatie kan inwinnen.

 

Artikel 6.

Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

2. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 3. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 7.

Honorarium

1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

2. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover ander afspraken hebben gemaakt. Opdrachtnemer kan zijn werkzaamheden tevens door middel van voorschot(ten) in rekening brengen en voorafgaand aan de werkzaamheden betalingen verlangen. De in rekening gebrachte voorschotten worden in mindering gebracht op de volgende of op de einddeclaratie. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt – indien van toepassing – de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 8.

Betaling

1. Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

4. Indien het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

5. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtnemer gerechtigd om, alvorens de opdracht (verder) uit te voeren, een naar het oordeel van de opdrachtnemer genoegzame zekerheidsstelling te vorderen. Indien geen genoegzame zekerheden kunnen worden afgegeven, is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht niet (verder) uit te voeren.

 

Artikel 9.

Recht van reclame

1. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag en/of de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 10 dagen na de verzenddatum van de betreffende factuur respectievelijk van de factuur waarop de betreffende werkzaamheden in rekening zijn gebracht aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht te nemen die kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade voor éénmalige opdrachten slechts aansprakelijk tot een maximum van éénmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht en voor meerjarige opdrachten tot een maximum van éénmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar.

2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

Artikel 11. Conversie

1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging ongeldig of op andere wijze niet verbindend zouden zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze documenten niet aangetast. Partijen zullen alsdan in gezamenlijk overleg en in de geest van deze algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging deze documenten voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende bepalingen worden vervangen door bepalingen die zo min mogelijk afwijken van de betreffende niet-verbindende bepalingen.

 

Artikel 12. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.